Czym różni się błąd medyczny od błędu lekarskiego?

W pierwszej części artykułu związanego z błędami medycznymi oraz lekarskimi przybliżyliśmy zależność związaną z różnicami występującymi pomiędzy owymi błędami. Posiłkując się książką autorstwa Agnieszki Liszewskiej zdefiniowaliśmy błąd medyczny, a następnie rozróżniliśmy cztery jego warianty wyposażone w krótką charakterystykę. W dzisiejszym artykule pochylimy się nad zagadnieniem błędu medycznego od strony prawnej wyjaśniając przy tym jaką rolę pełni sąd medyczny. Zapraszamy do drugiej części artykułu!

Regulacje prawne

Choć prawnej definicji błędu medycznego nie ma, to w praktyce lekarze oskarżeni o ich popełnienie pociągnięci mogą być do odpowiedzialności cywilnej, karnej i  zawodowej. W przypadku postępowania cywilnego najczęściej dochodzi do roszczeń, których podstawą są zarówno szkody majątkowe, jak i te niemajątkowe. Zanim jednak poszkodowany zdecyduje się na drogę sądową, zobowiązany jest on do zgłoszenia szkody odpowiedniej placówce zdrowia. W przypadku braku odpowiedzi, bądź akceptacji wynikającej z polubowności sprawa zostaje skierowana do sądu cywilnego, wyjasnia przedstawiciel https://www.allecco.pl/.

W postępowaniu karnym – w przeciwieństwie do postępowania cywilnego w którym to wystarczy samo uprawdopodobnienie związku przyczynowego, błąd lekarza nie może wzbudzać żadnych wątpliwości. W tym wypadku udowodnić należy, ze działanie lekarza było niezgodne z powszechną praktyką lekarską biorąc pod uwagę całokształt okoliczności w skonkretyzowanej sytuacji. Z jakich artykułów prawnych lekarze najczęściej ponoszą odpowiedzialność w przypadku prawa karnego?

155kk – nieumyślne spowodowanie śmierci

156kk – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

– 160kk – narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Czym tak naprawdę jest sąd lekarski?

Bez względu na fakt, czy lekarz odpowiada w ramach postępowania cywilnego, czy karnego, jest on zobowiązany do wstawienia się przed wewnętrznym sądem lekarskim.  Wówczas istotą postępowania jest odpowiedzialność zawodowa lekarza przed okręgowym sądem lekarskim właściwym dla okręgowej izby lekarskiej. Taki sąd ma prawo ukarać lekarza na wiele sposobów – począwszy od upomnienia, poprzez karę finansową – na całkowitym zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu kończąc. O prawną definicję okręgowego sądu lekarskiego zapytaliśmy eksperta – Tomasza Zborowskiego.

„Obowiązki Okręgowego Sądu Lekarskiego definiuje artykuł 30 ustawy o izbach lekarskich. Zgodnie z jej treścią sąd lekarski zobowiązany jest rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. To w zasadzie jest najbardziej istotny dla prób definiowania przepis, ponieważ pozostałe dotyczą statutu prawnego OSL…”