Opis i badania w analizie porealizacyjnej

Każda inwestycja musi być w pełni zgodna ze środowiskiem naturalnym i musi przede wszystkim uwzględniać jego potrzeby.

Badania terenowe a prowadzenie inwestycji

Bardzo ważne jest, aby przed przygotowaniem inwestycji przeprowadzić raport oddziaływania na środowisko. Jest to stosunkowo obszerny i jednocześnie dokładny dokument, który opisuje szczegółowo gatunki fauny i flory występujące na obszarze planowanej inwestycji. Dodatkowo uwzględnia on występowanie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, odległość od zbiorników wodnych, odległość od morza. Ponadto raport oddziaływania na środowisko wskazuje czy dana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000, czy jest na obszarze objętym ścisłą ochroną jak na przykład parki narodowe czy też parki krajobrazowe. W takich przypadkach możliwości podejmowania inwestycji są stosunkowo ograniczone. Niedopuszczalne są zaś inwestycje, które mają znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego, a tym samym mogłyby zniszczyć zastane ekosystemy lub doprowadzić do trwałej utraty bioróżnorodności. Czasem jednak konieczne jest poszukiwanie kompromisu, zwłaszcza w przypadku kiedy na terenie danego obszaru objętego szczególną ochroną mieszkają ludzie, którzy muszą korzystać z różnego rodzaju usług między innymi sanitarnych. Tym samym istnieją pewne wyjątki, które dopuszczają inwestycje i przedsięwzięcia nawet na terenach szczególnie zagrożonych. Po realizacji danej inwestycji konieczne jest ponowne przeprowadzenie badań, aby sprawdzić jak faktycznie przedsięwzięcie oddziałuje na stan środowiska i czy pewne ustalone normy nie zostały przekroczone.

Środowisko naturalne a inwestycje

Sprawdzeniem wpływu inwestycji na środowisko zajmuje się analiza porealizacyjna, która ustala czy dane przedsięwzięcie działa zgodnie z wcześniejszymi założeniami i czy nie istnieje zwiększony wpływ na stan oraz jakość środowiska naturalnego. Ponadto obserwuje się także czy na terenie objętym inwestycją nie pojawiły się dodatkowe gatunki zwierząt oraz czy nie ma tam siedlisk. Jeśli jakieś się pojawiły bardzo często konieczne jest ich przesiedlenie lub zapewnienie bezpieczeństwa na danym obszarze. Są to działania bardzo skrupulatne i wymagające wytężonej pracy i wielu dni obserwacji. Jednakże dzięki takim właśnie działaniom wiele gatunków może przeżyć i wiele zwierząt zostaje ocalonych przed wyginięciem. Warto zatem wykonywać badania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji oraz większych przedsięwzięć.

Sprawdź: https://www.ekomaluch.pl/zul_m_Kosmetyki-naturalne-1383.html